Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

2011.09.05

Szent László Alapfokú Oktatási Központ Türje

és Batyki Tagintézménye - Óvoda

Batyk,     Dózsa Gy. u. 2.

Tel.: 376-813

E-mail: ovoda.batyk@gmail.com

 

HÁZIREND

 

Az óvoda nyitva tartási ideje:      hétfő-péntek:                       6-17 óráig

Gyermekfelügyelet:                                                              6.30-16.00 óráig

Nyitva tartási időn kívül a gyermekek felügyeletét biztosítani nem tudjuk.

A gyermekek reggeli gyülekezési ideje:                                6.30-8.30 óráig,

a gyermekek távozásának ideje:                                            15.30-16.00 óráig,

amennyiben ettől eltérő időpontban érkezne, távozna a kisgyermek az intézménybe, azt előre jelezni szíveskedjenek.

 

1. Az óvoda működésére vonatkozó legfontosabb szabályok és tudnivalók:

-          Az óvodai nevelési év: szeptember 1-jétől augusztus 31-éig tart.

-          Az óvodai felvételt jelentkezés előzi meg, a felvételről a szülőket értesítjük.

-          Az új gyermekek fogadása szeptember 1-jétől folyamatosan tart.

-           A nevelési év a kiscsoportban november 1-jétől, a középső csoportban október 1-jétől, nagycsoportban szeptember 15-étől kezdődik, és mindhárom csoportban május 31-én fejeződik be.

-          Június 1-jétől szeptember 15-ig a nyári napirend szerint működik az óvoda.

-          A szünet időpontjairól előre értesítjük a szülőket (őszi, téli, tavaszi, nyári).

 

2. A gyermek igénybe veheti az óvodát:

-          A 3. életév betöltésétől az iskolai életre való megfelelésig.

-          Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.

-          Amikor a gyerek egészséges.

-          Akkor ha a szülő az étkezési díjat befizette.

 

3. A gyermekek jogai:

-          A nevelési és oktatási intézményekben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).

 Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.

-          A gyerek, emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

-          A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

-          Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

-          A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

-         A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.

-          Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.

-          A gyermek az intézmény eszközeit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.

-         Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

 

4. A szülő jogai:

-          A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, ill. ahol a szülője dolgozik. A felvételről az intézmény vezetője és az óvoda dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza.

-          A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni, minden év elején az esetleges változtatásokat ismertetni kell.

-          Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

-          Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

 

5. A szülő kötelességei:

-          Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását.

-          A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

-          Kísérje figyelemmel gyermeke, fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

-          Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

-          Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.


6. Általános tudnivalók:

-          Az óvodai nevelés célja a 3 – 6- 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.

-          Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért vállalnak felelősséget, akik az óvoda épületébe szülői felügyelettel megérkeztek, akiket az óvoda dolgozói átvettek.

-          Idősebb testvér, szülő által megbízott személy csak a szülő által engedélyezett és aláírt okirat mellett hozhatja és viheti el az intézményből az óvodást.

-          A gyermekek napirendje és hetirendje az óvodai öltözőben található üzenő táblán van felfüggesztve.

-          A napirend ismerete és betartása a mindenki számára ajánlott. Amennyiben ettől valaki bármely okból eltérni kívánna azt lehetőleg előzetes megbeszélés után tegye, hogy sem az óvodás csoport, sem az intézmény ellátottsága ne sérüljön.

-          A gyermekekért lehetőség szerint 15.30 óra után érkezzenek a szülők (a napirend gördülékeny betartása miatt, ld. fentebb) és minden esetben jelezzék az intézmény dolgozóinak, hogy a gyermekkel távoznak az óvodából.

-          A gyermekek magukkal hozott játékaikért felelősséget nem vállalunk.

-          A gyerekek tiszta ruhában, gondozottan járjanak óvodába. Az egészséges életmód kialakítása érdekében minden gyermek számára kötelező a cserecipő, célszerű a réteges öltözködés (lehetőség szerint minden kisgyermek rendelkezzen csereruházattal is), testnevelés foglalkozásokon: tornacipő, tornaruha (rövidnadrág, rövid ujjú póló) és eszközként: babzsák.

-          Minden gyermek rendelkezzen ágyneművel és annak huzatával. Ezek tisztán tartása a szülők feladata havonta, előzetesen jelzett időpontban.

-          A gyermekek által használt kistörölközők tisztán tartása hetente a szülők feladata: péntek délután hazaviszik a gondviselők és hétfő reggel hozzák magukkal.

-          Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja, betegség után orvosi igazolással jöhet óvodába! A napközben megbetegedett (láz, hasmenés, hányás) gyermeket lehetőség szerint elkülönítjük és gondoskodunk a szülő mielőbbi értesítéséről, ezért kérjük, mindenki tudassa az intézmény valamely dolgozójával, ha elérhetősége megváltozik/megváltozott.

-          Nem hozható óvodába gyermek, ha otthon hányt, hasmenése vagy láza volt, váladékos a szeme, herpeszes a szája, ill. kiütéses. Ha mindez hétvégén történt, akkor sem hozható a gyermek, csak orvosi igazolással.

-          Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermeknek, ez alól csak a krónikus és allergiás betegségben szenvedők kivételek, illetve gyógyhatású készítmények esetén. Lázcsillapítót csak a szülő felhatalmazására adunk be.

-          A szülő köteles az óvónőt értesíteni a gyermek hiányzásának okáról.    

-          Igazolt hiányzásnak minősül a szülő szóbeli kérelme (nem fertőző betegség estén).

-          Fertőző gyermekbetegség esetén a szülő köteles az óvodát értesíteni (pl. szalmonella, bárányhimlő, skarlát, stb.).

-          Az intézmény szükségét látja a rendszeres védőnői látogatásoknak, melyek során átvizsgálják valamennyi gyermek haját, s amennyiben fejtetűt észlelnek, úgy a szülő kötelessége azt mihamarabb kitisztítani, s erről igazolást beszerezni.

-          Az óvoda területére állatot behozni tilos.

-          A gyermekek étkezési térítési díja egységes. A térítési díjak befizetése egy hónapra előre, meghatározott napon történik, melyről tájékoztatjuk a szülőket. Térítési díjat óvódás korú gyermektől nem fogadunk el. A kedvezmények megállapítása és a befizetett díjak felülvizsgálata az élelmezésvezető és a körjegyzőség kompetenciája. A térítési díjat zárt, aláírt borítékban juttassák el az intézménybe, ahol továbbítjuk az élelmezésvezető felé.

-          A gyermekek óvodából való távolmaradását a szülő lehetőség szerint előző napon délelőtt 10.45 óráig személyesen vagy telefonon jelentse be étkezési nyilvántartásba vételük miatt. Amennyiben az esti, éjszakai időszakban történt pl. megbetegedés miatt a kisgyermek távol marad az intézménytől, azt kérjük mihamarabb (6.00 és 8.00 óra között) jelezni szíveskedjenek telefonon a dajkáknak, hogy az étkezés lemondásáról a konyhát értesíthessék. Hiányzás után szintén: az óvodába érkezést megelőző napon köteles a szülő értesíteni az óvodát, hogy gyermeke számára másnap igényli az ellátást/étkezést.

-          Ha a gyermek folyamatos, igazolatlan (nem betegség miatti) hiányzása a 8 napot meghaladja, a tagintézmény-vezető hivatalosan felszólítja a szülőt a gyermek óvodába járására.

-          Az óvoda alábbi helyiségeibe utcai cipővel belépni tilos: csoportszobák, fürdőszoba, tornaterem, konyha.

Az óvodai rendezvények alkalmával az óvoda vezetője általános érvényű felmentést ad a fenti tilalom alól (csak az érintett helyiségekben!).

-          Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás!

 

7. Az óvoda és a szülői ház kapcsolatának formái:

            -          Évente 3 alkalommal szülői megbeszélést tartunk.

            -          Fogadóórát: félévente egy alkalommal.

            -          Családlátogatások: szükség szerint.

            -          Egyéb formák: üzenő füzet, hirdetőtábla.

-           Az óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés (előzetes időpont egyeztetés alapján).

 

(Kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust és a dadákat munkájuk közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!)

 

Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, személyesen vagy telefonon.

 

Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével óvodánk házirendjét. Reméljük, hogy az Önök segítségével sikerül megvalósítani a nevelési feladatainkat.

 

 

„Igyekszünk a szó nemes értelmében óvoda maradni, célunk a nevelés során a kreativitás, a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása annak érdekében, hogy megfelelően szocializált legyen a közösségi élethez.”

 

Batyk, 2011. szeptember 01.

          

Az óvoda részéről:


                        Nagyné Gécs Beáta                                    Szabó-Hujber Éva

                        óvodapedagógus                                                     óvodapedagógus


A tagintézmény részéről:

                                                                      Patakfalvi Pálné

                                                                                               tagintézény-vezető

 

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.